กองทัพเรืออินโดนีเซีย ยึดเรือบรรทุกสารเสพติดที่เดินทางจากสิงคโปร์

    136

    เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๖๑ สนข.เอบีซี รายงานว่า กองทัพเรืออินโดนีเซีย ทําการยึดเรือบรรทุก ยาไอซ์ขนาด ๑.๑ ตัน ซึ่งเป็นเรือชนิดเดียวกันกับที่เคยใช้ขนยาเสพติดไปทาง ตต. ของออสเตรเลีย เมื่อม.ค. ๖๑ ซึ่งในครั้งนั้น มีการขนยาไอซ์หรือสารเมธแอมเฟตามีน มากกว่า ๑.๒ ตัน ที่อ่าวเจอรัลตัน ก่อนช่วงคริสต์มาส ซึ่งเป็นการยึดยาเสพติดครั้งใหญ่ของออสเตรเลีย ส่วนการยึดเรือครั้งล่าสุด เป็นเรือติดธงสิงคโปร์ มีชื่อว่า ซันไรซ์กลอรีเดินทางผ่านน่านน้ําอินโดนีเซีย เริ่มต้นจากสิงคโปรืมีจุดหมายคือเกาะบาทัม การยึดเรือเกิดขึ้น จากการที่กองทัพเรืออินโดนีเซีย สงสัยว๋า เรือลําดังกล๋าวทําการประมงผิดกฎหมาย เมื่อตรวจค๋นโดยละเอียด ก็พบยาไอซืบรรจุกระสอบ ๔๑ กระสอบ ขณะนี้อยู๋ระหว๋างทําการสอบสวนอยู่