การอ่อนค่าของเงินหยวนไม่เป็นผลดีต่อผู้ส่งออกสินค้าของเวียดนาม

48

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๑ เว็บไซต์ นสพ.VnExpress International รายงานอ้างความเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญ ว่า การอ่อนค่าของสกุลเงินหยวนของจีน เปิดโอกาสให้นักธุรกิจเวียดนามน าเข้าสินค้าจากจีน อาทิ วัสดุ เครื่องจักร และผลไม้ ในราคาถูกลง แต่จะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสินค้าของเวียดนาม เนื่องจากราคาสินค้าของเวียดนามสูงขึ้น ประกอบกับค าสั่งซื้อจากจีนลดลง อาทิ อาหารทะเลของเวียดนาม นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังกังวลว่า การอ่อนค่าของสกุลเงินหยวนจะน าไปสู่การหลั่งไหลเข้ามาของสินค้าจีนในเวียดนาม ซึ่งยิ่งจะท าให้การแข่งขันด้านราคาสินค้าสูงขึ้น ส่งผลการขาดดุลการค้ากับจีนของเวียดนามสูงขึ้นตามไปด้วย ส่วนกรณีสงครามการค้าจีนกับสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า เวียดนาม ไม่ควรพึ่งพาประโยชน์จากสงครามการค้า มากเกินไป เพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อเวียดนามในระยะยาว โดยจีน อาจส่งออกสินค้าผ่านเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ซึ่งจะท าให้สหรัฐฯ อาจเก็บภาษีจากเวียดนามได้เช่นกัน (ที่มา : สขช.รายงานอ้าง เว็บไซต์ นสพ.VnExpress International)