การเยือนฟิลิปปินส์ของ นรม.มาเลเซีย จะช่วยเพิ่มการลงทุนระหว่าง สองประเทศ

54

เมื่อ ๗ มี.ค. ๖๒ ออท.มาเลเซีย/กรุงมะนิลา รายงานว่า การเยือนฟิลิปปินส์ของ ตุน ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด นรม.มาเลเซีย ระหว่าง ๖ – ๗ มี.ค. ๖๒ เป็นการปูทางให้นักธุรกิจมาเลเซีย เข้าไป ลงทุนในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล อีกทั้ง พัฒนาการเชิงบวกเรื่องการยุติความ ขัดแย้งในมินดาเนา ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ท าให้ภาคเอกชนมาเลเซียมีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนา เศรษฐกิจและการค้ามากขึ้น ทั้งนี้ มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ ๒ ของฟิลิปปินส์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รองจากสิงคโปร์ โดยการค้าระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๖๑ มูลค่าประมาณ ๖,๓๘๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๒ แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘.๗ (ที่มา : สนข.ไทย)