ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สปป.ลาว – จีน

81

เมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ นาย ลัดตะนะมะนี คูนนิวง รมช.โยธาธิการ และขนส่ง/หน. คณะกรรมการบริหารโครงการรถไฟ สปป.ลาว – จีน กล่าวว่า จนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สปป. ลาว – จีน คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ ๔๖.๕ ประกอบด้วย การขุดเจาะอุโมงค์รถไฟ ๖๙ แห่ง และก่อสร้างสะพาน ๑๓๙ แห่ง รวมถึง การก่อสร้างเส้นทาง และระบบประปาเพื่ออํานวยความสะดวกต่อโครงการ สําหรับการจ่าย

ค่าชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผู้พัฒนาโครงการจ่ายแล้ว ๓ งวด รวมมูลค่า ๒๒๑,๐๐๐ ล้านกีบ (ประมาณ ๘๕๐ ล้านบาท) และคาดว่าจะจ่ายงวดที่ ๔ มูลค่า ๑๓๔,๐๐๐ ล้านกีบ (ประมาณ ๕๑๕ ล้านบาท) อนึ่ง โครงการเส้นทางรถไฟ สปป.ลาว – จีน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ ธ.ค. ๕๙ คาดว่า จะแล้วเสร็จใน ธ.ค. ๖๔ โดยเส้นทางดังกล่าวผ่าน ๔ แขวง ใน สปป.ลาว มีแรงงานต่างชาติในโครงการกว่า ๑๗,๐๐๐ คน และแรงงาน สปป.ลาว กว่า ๔,๐๐๐ คน (ที่มา : สขช. รายงานอ้าง เว็บไซต์ข่าว Lao Economic Daily)