นรม.กัมพูชา จะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุม UNGA

    104

    เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๑ สมเด็จ ฮุน เซน นรม.กัมพูชา พร้อม จนท.ระดับสูง ได้แก่ นาย ปร๊ะ สุคน รอง นรม./รมว.กต. และคุณหญิง อึง ก็อนทาพาวี รมว.กิจการสตรีกัมพูชา จะเดินทางเยือนสหรัฐฯ ระหว่าง ๒๕ – ๒๙ ก.ย. ๖๑ เพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ(UNGA) ครั้งที่ ๗๓ ที่นิวยอร์ก และ การประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งการประชุม รมว.กต.อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (IAMM) และการประชุม รมว.กต. อาเซียนกับประธานสมัชชาสหประชาชาติและเลขาธิการ UN (AUMM) ระหว่างเยือน สมเด็จ ฮุน เซน จะกล่าว ปราศรัยเกี่ยวกับการพัฒนาและผลการด าเนินงานของรัฐบาลกัมพูชา และหารือทวิภาคีกับเลขาธิการ UN และ ประมุขรัฐ/ผู้น าฝ่ายบริหารของประเทศอื่น ๆ ได้แก่ นรม.บัลแกเรีย และ นรม.เนปาล ขณะที่ นาย ปร๊ะ สุคน มีแผนจะหารือทวิภาคีกับ รมว.กต.ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา เอสโตเนีย ฮังการี จอร์เจีย เซอร์เบีย รวมถึง จนท.ระดับสูงของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร รวมทั้งลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ รมว.กต.อาร์เมเนีย ว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคี (Establishment of Bilateral Consultations) ระหว่าง กต.กัมพูชา กับ กต.อาร์เมเนีย (ที่มา : สขช. รายงานอ้าง กต.กัมพูชา