นรม.กัมพูชา โพสต์ข้อความตอบโต้กรณี EU ระงับสิทธิพิเศษทางการค้า

51

เมื่อ ๑๓ ก.พ. ๖๑ สมเด็จ ฮุน เซน นรม.กัมพูชา โพสต์ข้อความใน Facebook ว่า กัมพูชา  ไม่สามารถพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศได้เพียงอย่างเดียว และกัมพูชา จะไม่แลกความเป็นอิสระ และอ านาจอธิปไตยกับสิ่งใด แต่กัมพูชา ต้องการเป็นมิตรที่ดีกับประเทศต่าง ๆ และไม่ต้องการให้มีการแทรกแซง กิจการภายในประเทศ การโพสต์ข้อความดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สหภาพยุโรป (EU) เริ่มด าเนินการเข้าสู่ กระบวนการระงับการเข้าถึงตลาด EU ภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าในรูปแบบ Everything But Arms (EBA) เนื่องจากความกังวลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานในกัมพูชา โดยคณะกรรมาธิการยุโรป  ระบุในแถลงการณ์ว่า การตัดสินใจดังกล่าว ได้เผยแพร่ลงในวารสาร EU Official Journal ซึ่งจะท าให้ กระบวนการดังกล่าวเริ่มด าเนินการได้จนถึง ใน ส.ค. ๖๓ (ที่มา : สขช. รายงานอ้าง สนข.Xinhua ของจีน)