บรูไนเป็นเจ้าภาพการประชุม Asia-Pacific Rainforest

    276

    เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๕๙ สนข.ไทย รายงานว่า บรูไนกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุม Asia-Pacific Rainforest ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๓–๕ ส.ค. ๕๙ โดย Dato Paduka Haji Ali Haji Apong รมว.ทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไน เป็นประธานเปิดประชุม สาระสำคัญการประชุม เป็นการหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมรับมือปัญหาโลกร้อน ได้แก่ การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ การลักลอบตัดไม้ ปัญหาท้าทายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ขณะที่ นางซิตี นุรบาจา รมว.สิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซีย นาย Josh Frydenburg รมว.สิ่งแวดล้อมและพลังงานออสเตรเลีย และนาย Mark Burrows รองประธานธนาคาร Credit Suisse ประจำเอเชีย–แปซิฟิก จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมครั้งนี้