บรูไนแต่งตั้งครม.ชุดใหม่

    278

    เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๘  สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงประกาศแต่งตั้งครม.ชุดใหม่ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงดำรงตำแหน่ง นรม. รมว.กห. รมว.กค. รมว.กต.และการค้าบรูไน รวม ๔ ตำแหน่ง ทั้งนี้ ครม.บรูไน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีคนที่ ๒ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รวม ๒๒ คน ในจำนวนนี้เป็นรัฐมนตรีคนใหม่ ๙ คน ที่สำคัญ ได้แก่ รมว.ศธ. รมว.มท. รมว.คค. รมว.การพัฒนา และ รมว.พลังงานและอุตสาหกรรม