บรูไนแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดใหม่

    164

    เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๐ สขช. รายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ทรงประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติของบรูไนชุดใหม่ โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติชุดใหม่ มีทั้งหมด ๓๓ คน ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน เจ้าชายอัล มูห์ทาดี บิลลาห์ มกุฎราชกุมารแห่งบรูไน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ จำนวน ๑๓ คน และผู้นำท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีอีก ๒๐ คน ทั้งนี้ บรูไนยุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ ส.ค. ๕๙ ตามวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกทุก ๕ ปี และกำหนดเปิดการประชุมครั้งใหม่ ใน มี.ค. ๖๐