ผู้แทนเวียดนามระบุว่า ทะเลจีนใต้มีความสำคัญต่อประเทศในภูมิภาค และนอกภูมิภาค

    121

    เมื่อ ๙ ต.ค. ๖๐  นาย Ton Sinh Thanh ออท.เวียดนาม/อินเดีย กล่าวนอกรอบการสัมมนาของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law Of the Sea – UNCLOS) ที่ Port Blair หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ของอินเดีย ว่า กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ มีความสำคัญทั้งต่อประเทศในภูมิภาค และประเทศนอกภูมิภาค เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล และเกี่ยวข้องกับ UNCLOS อย่างไรก็ดี ปัญหาท้าทายที่สำคัญ คือ การผลักดันให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาททะเลจีนใต้ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Permanent Court of Arbitration – PCA) เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๕๙ เพื่อรักษาเสถียรภาพ และเสรีภาพการเดินเรือของภูมิภาค ทั้งนี้ จีน ยังคงไม่ยอมรับอำนาจและคำตัดสินของ PCA กรณีทะเลจีนใต้ แต่ผ่อนคลายท่าทีแข็งกร้าวในการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ลง และมุ่งเน้นกระชับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจซึ่งเอื้อประโยชน์ให้จีนสามารถใช้อิทธิพลด้านเศรษฐกิจกดดันประเทศที่ต่อต้านหรือขัดขวางการดำเนินนโยบายในทะเลจีนใต้ของจีน