รมว.กต.สิงคโปร์ ระบุว่า ความเคลื่อนไหวของมาเลเซียกรณีพิพาทเรื่อง กรรมสิทธิ์เหนือเกาะ Pedra Branca จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่อกัน

    127

    เมื่อ ๒๔ พ.ย. ๖๐ สนข.Straitstimes ว่า นาย Vivian Balakrishnan รมว.กต.สิงคโปร์ ระบุว่า การที่มาเลเซียยื่นค าร้องเมื่อ ก.พ. ๖๐ ขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ทบทวนค า ตัดสินเมื่อปี ๒๕๕๑ ที่ยกเกาะ Pedra Branca ในช่องแคบมะละกาด้าน ตอ. ให้สิงคโปร์ เนื่องจากพบหลักฐานใหม่ และการที่นาย Khairy Jamaluddin ผู้น าเยาวชนพรรคอัมโน/รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าววิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของ นรม.สิงคโปร์ ในเรื่องนี้ เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๐ จะไม่กระทบความสัมพันธ์ต่อกัน เนื่องจากค าตัดสินดังกล่าว เป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ ซึ่งทั้งสองประเทศให้การยอมรับ และผู้น าทั้งสองฝ่าย มีการติดต่อกันเป็นประจ า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในช่วงใกล้การเลือกตั้งในมาเลเซีย จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ ทั้งนี้ เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๐ มีการชุมนุมของเยาวชนพรรคอัมโนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อต่อต้านสิงคโปร์ด้วย