รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เรียกร้องให้ชาวฟิลิปปินส์คัดค้านการเสริมสร้าง กำลังทหารในทะเลจีนใต้

    85

    เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๑ นางเลนี โรเบรโด รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กล่าวในการสัมมนา ซึ่งจัดโดย Stratbase Institute เรียกร้องให้ชาวฟิลิปปินส์และประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ร่วมกันคัดค้านการเสริมสร้างกำลังทหารในทะเลฟิลิปปินส์ ตต. (ทะเลจีนใต้) โดยการประท้วงอย่างสันติ รวมทั้ง เร่งเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในกรอบของอาเซียน และกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค ให้แข็งแกร่ง นอกจากนี้ นางโรเบรโดยังเห็นว่า ฟิลิปปินส์ สูญเสียความได้เปรียบในประเด็นทะเลจีนใต้ไปหลังจาก ไม่นำคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Permanent Court of Arbitration – PCA) กรณีทะเลจีนใต้มาบังคับใช้ รวมทั้งกดดันให้ประเทศคู่พิพาท (จีน) ปฏิบัติตามคำตัดสินของ PCA การสัมมนาดังกล่าว มีขึ้นในวาระครบรอบ ๒ ปี ค าตัดสินของ PCA กรณีทะเลจีนใต้ เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๕๙ โดยคำตัดสินเป็นไปในทาง ที่เป็นประโยชน์ต่อฟิลิปปินส์ เนื่องจากเห็นว่า การอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ตามแนวเส้นประ ๙ เส้นของจีน ซึ่งเป็นการอ้างตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่อยู่บนหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและจีนไม่สามารถใช้แนวเส้นประ๙เส้นดังกล่าว กำหนดเขตเศรษฐกิจจาเพาะได้ นอกจากนี้ ลักษณะภูมิศาสตร์ ทางทะเลในหมู่เกาะสแปรตลี ไม่มีสถานะภาพเป็นเกาะเนื่องจากสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีพได้ (ที่มา : สขช.)