สปป.ลาว ร่วมมือกับจีนในการแก้ไขปัญหาความยากจนใน สปป.ลาว

    162

     เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ นสพ.เวียงจันทน์ไทมส์ ว่า ผู้แทน สปป.ลาว กับจีนลงนามข้อตกลงโครงการนำร่องร่วมมือแก้ไขความยากจน สปป.ลาว – จีน เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบทของ สปป.ลาว โดยจีนจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ๓๓ ล้านหยวน (ประมาณ ๔.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีพื้นที่เป้าหมายของโครงการนำร่อง คือ เมืองแสงทอง แขวงเวียงจันทน์ และเมืองเชียงลม แขวงหลวงพระบาง โครงการดังกล่าวจะช่วยฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่น ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ด้านกสิกรรม ปศุสัตว์ และสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่