องค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประณามผู้นำฟิลิปปินส์กรณีขับไล่ประธานศาลสูงสุด

    103

    เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๑ องค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch (HRW) แถลง ประณามประธานาธิบดีโรดดริโก ดูเตอร์เต แห่งฟิลิปปินส์ว่า แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม จากกรณีที่ คณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดฟิลิปปินส์ลงมติ ๘ ต่อ ๖ เสียง เห็นชอบให้ถอดถอนนางมาเรีย ลูร์เดส เซเรโน ออกจากต าแหน่งประธานศาลสูงสุด เนื่องจากใช้อ านาจโดยมิชอบ โดยให้มีผลทันที โดย HRW เห็นว่า การลง มติครั้งนี้สะท้อนว่า กระบวนการยุติธรรมของฟิลิปปินส์ถูกแทรกแซงจากรัฐบาลเนื่องจากนางเซเรโน วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตอร์เตในเชิงลบมาโดยตลอด และประธานาธิบดีดูเตอร์เต เคยประกาศว่า นางเซเรโนเป็นศัตรู และจะใช้ทุกวิธีเพื่อปลดนางเซเรโนออกจากต าแหน่ง