เมียนมา ปล่อยตัวนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส หลังถูกจ าคุก ๑ เดือน ฐานความผิดบังคับอากาศยานไร้นักบิน บินเข้าใกล้อาคารรัฐสภา

45

เมื่อ ๗ มี.ค. ๖๒ เมียนมา ปล่อยตัวนาย อาเธอร์ เดสโกลซ์ ชาวฝรั่งเศส อายุ ๒๗ ปี หลังรับโทษจ าคุกเป็นเวลา ๑ เดือน ตามค าพิพากษา ฐานความผิดบังคับอากาศยานไร้นักบิน บินเข้าใกล้อาคาร รัฐสภาในกรุงเนปิดอว์ โดยนาย เดสโกลซ์ ถูกจับกุมเมื่อ ๗ ก.พ. ๖๒ และศาลได้มีค าตัดสินความผิดเมื่อ ๒๗ ก.พ. ๖๒ ภายใต้กฎหมายน าเข้าและส่งออกซึ่งห้ามการใช้สินค้าต้องห้ามที่น าเข้าจากต่างประเทศโดยไม่มี ใบอนุญาต ขณะที่ นาย เดสโกลซ์ อ้างว่า ไม่รู้มาก่อนว่า เมียนมา มีกฎห้ามบังคับอากาศยานไร้นักบิน ใกล้สถานที่ราชการและศาสนสถาน อย่างไรก็ตาม หลังได้รับการปล่อยตัว นาย เดสโกลซ์ ถูกตั้งข้อหาใหม่ทันที ตามกฎหมายคนเข้าเมืองและอากาศยาน ซึ่งข้อหาแรก มีโทษสูงสุดจ าคุก ๓ ปี แต่ผู้พิพากษาเลือกที่จะสั่งปรับ ทั้ง ๒ ข้อหา เป็นเงินรวม ๑๕๐,๐๐๐ จ๊าต แทนโทษจ าคุก โดยระบุว่า จ าเลยเป็นชาวต่างชาติไม่คุ้นเคยกับ กฎหมายเมียนมา และได้รับโทษไปแล้วจากคดีกฎหมายน าเข้าและส่งออก หลังจากนั้น นาย เดสโกลส์ ได้ถูกส่ง ตัวไปยัง ตม. เพื่อรอการเนรเทศออกนอกประเทศ (ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)