เวียดนามคัดค้านการเลือกตั้งของจีนในเมืองซานซา

155

เมื่อ ๔ ต.ค. ๕๙ โฆษก กต.เวียดนาม แถลงว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนจีน ในเมืองซานซา ซึ่งมีอำนาจบริหารครอบคลุมหมู่เกาะ ๓ กลุ่มในทะเลจีนใต้ และการลาดตระเวนของจีนในหมู่เกาะหว่างซา (พาราเซล) เป็นการละเมิดอธิปไตยของเวียดนามอย่างร้ายแรง เวียดนามมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายเพียงพอที่จะยืนยันอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะหว่างซาและเจื่องซา (สแปรตลี) จึงขอให้จีนเคารพอธิปไตยของเวียดนาม และยุติการกระทำผิด พร้อมปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea – DOC) และข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาทางทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน