เวียดนาม-อิหร่านตกลงส่งเสริมการค้า ให้มีมูลค่าสูงถึง๒,๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคต

171

เมื่อ ๗ ต.ค. ๕๙ ประธานาธิบดีฮะซัน รูฮานี แห่งอิหร่าน พบหารือกับประธานาธิบดีเจิ่น ดาย กวาง แห่งเวียดนาม ระหว่างการเยือนเวียดนาม โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะส่งเสริมการค้าระหว่างกันในอนาคต ให้มีมูลค่าสูงถึง ๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ มูลค่าการค้าเมื่อปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังร่วมลงนามข้อตกลงหลายฉบับ อาทิ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านข่าวสารและการสื่อสาร และข้อตกลงยกเว้นวีซ่าผู้ถือหนังสือเดินทางราชการด้านการเมือง ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือน ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน และกลไกอื่นๆ เช่น คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล นอกจากนี้ ผู้นำอิหร่าน เสนอความเป็นหุ้นส่วนสำคัญ ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การแลกเปลี่ยนด้านสุขภาพและเทคโนโลยี รวมทั้ง เสนอให้เวียดนามปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ เพื่อส่งไปขายยังอิหร่าน โอกาสนี้ ผู้นำเวียดนามตอบรับคำเชิญเยือนอิหร่านด้วย