ผลการหารือทวิภาคีระหว่าง ผบ.ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน ในวันที่ ๑ (๒๒ พ.ย.๕๘)

              การประชุม ผบ.ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน (ACAMM) ครั้งที่ ๑๖ ในวันแรก (๒๒ พ.ย.๕๘) เริ่มต้นขึ้นด้วยการหารือทวิภาคีระหว่าง ผบ.ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน โดยในเวลา ๑๔๕๐-๑๗๐๐พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. มีกำหนดต้อนรับและพบหารือกับ ๑) พล.จ. เปนกิรัน ซรี ปาห์ลาวัน อามินาน บิน เปนกิรัน ฮาจิ มาห์หมัด ผบ.ทบ.บรูไน ๒) พล.ท.เอดูอาโด มานาฮาน เอโน ผบ.ทบ.ฟิลิปปินส์ ๓) พล.ท.เหงียน ก๊วก แค๋ง รองประธานเสนาธิการ กองทัพประชาชนเวียดนาม (เทียบเท่า ผบ.ทบ.) ๔) รอง พล.อ.อาวุโส โซ วิน ผบ.ทบ.เมียนมา และ ๕) พล.จ.เมลวิน ออง ซู เกียด ผบ.ทบ.สิงคโปร์

              ทั้งนี้ ในระหว่างพบหารือกับ ผบ.ทบ.บรูไนนั้น พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.ได้ชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการตาม Roadmap ทั้งนี้ รัฐบาล และ คสช.มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยแบบไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ผบ.ทบ.ได้กล่าว ขอบคุณที่ ทบ.บรูไน ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2015 ทั้งนี้ ทบ.คาดหวังว่า ทบ.บรูไน จะสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ACMM) โดย ทบ.จะมีการฝึกร่วม/ผสมด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (ASEAN Military Preparedness on HA/DR) ในห้วงปลายปี ๒๕๕๙ ด้าน ผบ.ทบ.บรูไน ขอบคุณ ทบ.ที่ให้การสนับสนุนการฝึก HA/DR ของ ทบ.บรูไน อนึ่ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป ผบ.ทบ. ได้เชิญชวนให้ ผบ.ทบ.บรูไน ส่งกำลังพลมาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรทางทหารของ ทบ. อาทิ หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. และหลักสูตร วทบ.ด้าน ทบ.บรูไน มีความต้องการจะเยือนไทยในห้วงต้นปี ๒๕๕๙ และ ขอเชิญ ผบ.ทบ.เยือนบรูไน เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

             สำหรับการหารือกับ พล.ท.เอดูอาโด มานาฮาน เอโน ผบ.ทบ.ฟิลิปปินส์ นั้น พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.และ ผบ.ทบ.ฟิลิปปินส์ ต่างรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การจัดทำร่างขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะทำงาน ทบ.-ทบ.ฟิลิปปินส์ (TOR) มีความก้าวหน้าอย่างมาก ซึ่งในอนาคต เอกสารฉบับนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการจัดทำโครงการและกิจกรรมทางทหารร่วมกัน ระหว่าง ทบ.-ทบ.ฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ทบ. กับ ทบ.ฟิลิปปินส์ มีการพัฒนาโดยลำดับ ผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การแลกเปลี่ยนที่นั่งศึกษาในหลักสูตรทางทหาร การฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold ซึ่งกองทัพฟิลิปปินส์ส่งนายทหารฝ่ายเสนาธิการเข้าร่วมการฝึกด้านเสนาธิการผสม

            ส่วนนานาชาติ และการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) นอกจากนี้ ทบ.ฟิลิปปินส์ เห็นว่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากทั้งสองกองทัพมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการข่าวและการต่อต้านก่อการร้าย

           สำหรับการหารือกับ พล.ท.เหงียน ก๊วก แค๋ง รองประธานเสนาธิการ กองทัพประชาชนเวียดนาม (เทียบเท่า ผบ.ทบ.) นั้น พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.และ รองประธานเสนาธิการ กองทัพประชาชนเวียดนาม ต่างรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และระหว่างกองทัพ มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา กำลังพลของ ทบ. ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาภาษาเวียดนาม ซึ่ง ทบ.ขอให้กองทัพประชาชนเวียดนามสนับสนุนต่อไป นอกจากนี้ รองประธานเสนาธิการ กองทัพประชาชนเวียดนาม ขอให้ ทบ.สนับสนุนการศึกษา/วิจัย  ในด้านการจัดโครงสร้างกองทัพบกเวียดนาม ซึ่งกองทัพประชาชนเวียดนามมีแผนจัดตั้งในอนาคต ทั้งนี้ ผบ.ทบ. ได้ตอบรับพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้แล้ว ผบ.ทบ. ยินดีที่ให้การสนับสนุนที่นั่งศึกษาในหลักสูตรทางทหารต่างๆ อย่างเต็มที่อีกด้วย

           สำหรับการหารือกับ รอง พล.อ.อาวุโส โซ วิน ผบ.ทบ.เมียนมา นั้น ผบ.ทบ.เมียนมา ยินดีสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมา และพร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาล และ คสช. นอกจากนี้ ได้ขอบคุณ ผบ.ทบ.ที่ให้การสนับสนุนที่นั่งศึกษาในหลักสูตรทางทหารต่างๆ รวมทั้งยืนยันไม่สนับสนุนกลุ่มหรือบุคคลใดที่ต่อต้านรัฐบาลไทย หากพบกลุ่มหรือบุคคลเหล่านั้นหลบซ่อนตัวในเมียนมา จะดำเนินการตามที่รัฐบาลไทยร้องขอทันที ด้าน พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ขอบคุณกองทัพเมียนมาที่สนับสนุนที่นั่งศึกษาด้านภาษาเมียนมา และการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน (ADMM)

           สำหรับการหารือกับ พล.จ.เมลวิน ออง ซู เกียด ผบ.ทบ.สิงคโปร์ นั้น พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. และ ผบ.ทบ.สิงคโปร์ ต่างรู้สึกยินดีที่ความความสัมพันธ์ของทั้งสองกองทัพมีความแนบแน่นและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่ ทบ.สิงคโปร์ แสดงความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยและพร้อมสนับสนุนรัฐบาล และ ทบ. มาโดยตลอด นอกจากนี้ ทั้งสองกองทัพมีการฝึกร่วมใน รหัส คชสีห์ และ รหัส Flash Thunder เป็นประจำทุกปีในลักษณะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บัญชาการทางทหารระดับสูง อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ในห้วง มี.ค.๕๘ ทบ.สิงคโปร์ ได้ให้การสนับสนุน ฮ.ซีนุค ในการดับไฟป่าในไทย

          ทั้งนี้ การหารือทวิภาคีใน ๒๒ พ.ย.๕๘ นอกจากจะเป็นการหารือระหว่าง ทบ. กับ ทบ.บรูไน ทบ.ฟิลิปปินส์ กองทัพประชาชนเวียดนาม ทบ.เมียนมา และ ทบ.สิงคโปร์ แล้ว ในห้วงเวลาเดียวกันยังมีการหารือทวิภาคีระหว่าง ทบ.บรูไน กับ ทบ.เมียนมา และ ทบ.กัมพูชา รวมทั้งมีการหารือระหว่าง ทบ.กัมพูชา กับ ทบ.ฟิลิปปินส์ ตลอดจนการหารือระหว่าง ทบ.อินโดนีเซีย กับ ทบ.เมียนมาและกองทัพประชาชนเวียดนาม ซึ่งการหารือผ่านพ้นไปด้วยดี เต็มไปด้วยมิตรภาพและความประทับใจ

        สำหรับ ใน ๒๓ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๕๐ จะเป็นการหารือทวิภาคีระหว่าง ผบ.ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียนในวันที่ ๒ และในเวลา ๑๓๓๐-๑๗๐๐ จะเป็นการประชุมพหุภาคีระหว่าง ผบ.ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน ในหัวข้อ “ความพร้อมของ ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอีก ๕ ปีข้างหน้า” (The Readiness of ASEAN Armies in response to the challenges in the next 5 years) โดย พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มาเป็นผู้บรรยายเกียรติยศ


The result of the bilateral meeting between ASEAN Army Chiefs on the first day (22nd November, 2015)

                     On the first day of the 16th ACAMM will start with the bilateral meeting among the ASEAN member states. Therefore, in the afternoon session, RTA Commander-in-Chief Gen. Teerachai Nakwanich is scheduled to meet respectively in person with 1) Brigadier General Pengiran Dato Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, commander of the royal brunei land forces  2) Lieutenant General Eduardo Ano Manahan, commanding general of Philippine Army 3) Lieutenant General Nguyen Quoc Khanh, Deputy Chief of the General Staff, Vietnam People’s Army 4) Vice senior general Soe Win, Deputy Commander-in-Chief of defence service / Commander-in-Chief Chief, Myanmar and 5) Brigadier-General Melvyn Ong Su Kiat ,Chief of Army Singapore Armed Forces.

                    Brunei : In the bilateral discussion between  RTA Commander-in-Chief Gen. Teerachai Nakwanich and Brigadier Gen. Pengiran Dato Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, commander of the Royal Brunei Land Forces, RTA Commander-in-Chief have explained the progress of Roadmap of Thailand. In this regards, Thai government and National Council for Peace and Order (NCPO) aim to build the national political structure based on Democracy system. RTA Commander-in-Chief also expressed in an appreciation to Brunei top army leader in regards to sending participants in Cobra Gold joint military exercise 2015. In this occasion, RTA has expressed in hopeful manner for the support from Brunei Army in the establishment of ASEAN Center of Military Medicine (ACMM). In the upcoming event, RTA will organize the ASEAN Military Preparedness on HA/DR 2016. In the meeting, Brunei Top military leader also expressed in appreciation to RTA for the great support of Brunei military training on HA/DR. Therefore, the joint military training is held in order to strengthen the cooperation between army to army level, RTA Commander-in-Chief has invited Brunei army for an army personnel exchange in education program. For the next occasion, Brunei Army schedule to have an official visit to Thailand in the beginning of 2016 and had invited RTA Command-in-Chief for an exchange visit in this regard.

               Philippines : In the bilateral discussion between RTA Commander-in-Chief Gen. Teerachai Nakwanich and Lieutenant Gen. Eduardo Ano Manahan, commanding general of Philippine Army, both sides have pleased to the considerable progress of the Term Of Reference (TOR) paper. Therefore, if TOR paper has been implemented, it would set the significant standard for military combined projects and activities between two countries. Moreover, the mechanisms in building the relations between two nations has been developing continuously through sharing information and intelligence, army personnel exchange in education program, Cobra Gold joint military exercises, and humanitarian assistance and disaster relieve (HA/DR). Lastly, Philippine Army mentioned that if Thai and Philippine armies could set up an intelligent and counter terrorism mechanism body for information and experiences sharing, it would be useful for both side.

                  Vietnam : In the bilateral discussion between RTA Commander-in-Chief Gen. Teerachai Nakwanich and Lieutenant General Nguyen Quoc Khanh, Deputy Chief of the General Staff, Vietnam People’s Army. Both sides have expressed in an appreciation that the good relations in government to government level and army to army level between two countries has been continuously developed. Previously, RTA personnel has an opportunity to study Vietnamese language and geography survey/socio-physiology in Vietnam under the Defence cooperation projects. Therefore, Vietnam People’s Army has asked for RTA’s cooperation on supporting the education and research in regard of Vietnam army structure in the future. In this occasion, RTA has returned an appreciation in supporting the project. Therefore, RTA will give full support on education exchange with Vietnam army in all aspects.

                  Myanmar : The bilateral discussion was held for   RTA Commander-in-Chief Gen. Teerachai Nakwanich and Vice senior general Soe Win, Deputy Commander-in-Chief of defence service / Commander-in-Chief Chief, Myanmar. In the meeting, Myanmar Top army leader mentioned to give strongly support to Myanmar Democracy and will be ready to support Thai government and National Council for Peace and Order(NCPO). Therefore, Myanmar has expressed in an appreciation to RTA for an education support and reiterated that Myanmar army would not get involve in supporting a group of any particular person’s movement against Thai government. Myanmar army will be ready to respond to Thai government’s request on this issue. In the meeting, RTA also expressed an appreciation to Myamar army in supporting Myanmar language study program as well as promoting the establishment of ACMM.

                 Singapore : In the bilateral discussion between        RTA Commander-in-Chief Gen. Teerachai Nakwanich and Brigadier-General Melvyn Ong Su Kiat ,Chief of Army Singapore Armed Forces,  both sides admire the military longstanding close ties between two countries and would continue to develop onwards. In this regards, Singapore has been expressing in great understanding of the current political situations in Thailand and also reaffirmed to give supports to both government and army at all levels. Moreover, Thai and Singapore counterpart have joined the annual military exercises under the code of “Kodchasri” and “Flash Thunder” as well as information and intelligence sharing and the frequent exchange of high-level military visit. Moreover, Singapore Army recalled the interoperability in supporting heavy equipment for haze controlling in Thailand around March, 2015

               Therefore, the bilateral meeting on 22nd November is not only organized for RTA Commander-in-Chief to meet in person with top military leaders from 1) Commander of the Royal Brunei Land Forces 2) Commanding General Philippines Army 3) Deputy Chief of the General Staff, Vietnam People’s Army 4) Commander-in-Chief Myanmar Army and 5) Chief of Army Singapore Armed Forces but also give other ASEAN military leaders opportunity to have the bilateral discussion as well. So that in the same period of time, there will be the bilateral discussion between Commander of the Royal Brunei Land Forces and two other top military leaders which are 1) Deputy Commander-in-Chief of Defence Services, Commander-in-Chief, Myanmar Army and 2) Deputy Commander-in-Chief, the Royal Cambodian Armed Forces / Commander-in-Chief, the Royal Cambodian Army. And another bilateral discussion held alongside with first one is for 1) Deputy Commander-in-Chief, the Royal Cambodian Armed Forces / Commander-in-Chief, the Royal Cambodian Army and 2) Commanding General Philippines Army. And another bilateral discussion hosted by Chief of Staff, Indonesian Army to meet in person with 1) Deputy Commander-in-Chief of Defence Services, Commander-in-Chief, Myanmar Army and 2) Deputy Chief of the General Staff, Vietnam People’s Army. However, the atmosphere of the bilateral meeting in the morning period has emphasized the fellowships, the impression of one another and eventually ended with great success of mutual understanding.

             As for 23rd November, The bilateral meeting of 16th ACAMM has continued to the second day. And the multilateral meeting will start in the afternoon on the same day. Therefore, in the afternoon session, ASEAN top military leaders will express the ideas and share valuable views and experiences under the theme of “ The Readiness of ASEAN Armies in response to the challenges in the next 5 years” and in this special occasion, the honorable Gen. Teerachai Nakwanich, Commander-in-Chief of RTA will preside over the multilateral meeting. And Gen. Surapong Suwana-adth Chief of Joint-Staff will be the keynote speaker with the topic of “ASEAN Security Cooperation: Royal Thai Armed Forces Perspective”