ความเป็นมาของข่าวกลุ่มประเทศอาเซียน

                  เว็บไซต์ข่าวกลุ่มประเทศอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลในกองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อสถานการmettingacammณ์ สภาวะแวดล้อม และข้อมูลข่าวสารของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพื่อนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ใข้ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวม การประเมินภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกัน

                 นอกจากนั้น กำลังพลในกองทัพบก ควรต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันในกรอบความร่วมมือของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน